Ban Chuyên Môn Giao Lưu Văn Hoá Đức

Sau khi ra trường, các em có thể có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực sau đây:Giảng dạy tiếng Đức;

Biên, phiên dịch tiếng Đức, công tác biên tập tại các nhà xuất bản;

Tham gia các tổ chức phi chính phủ về văn hóa, giáo dục;

Làm việc tại các công ty du lịch, văn phòng đại diện, trung tâm xúc tiến thương mại, công ty Đức tại Việt Nam;

Nghiên cứu ngôn ngữ Đức, nghiên cứu văn hóa, lịch sử nước của Đức và của các quốc gia nói tiếng Đức;

Nghiên cứu về những vấn đề khu vực học, quốc tế học dựa trên những kiến thức về ngôn ngữ Đức và văn hóa của các quốc gia nói tiếng Đức.

Bài viết liên quan