Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp Kỹ Nghệ Thực Hành HIPT

 1. Giới thiệu chung Ban Hợp tác Quốc tế HIPT

Ban Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ/TCHIPT ngày 18/11/1921 của Trung Cấp Kỹ Nghệ Thực Hành HIPT thuộc Tập Đoàn HIPT.

– Tổng số viên chức và người lao động: 8 người, gồm 1 Phó Giáo Sư, 4 Tiến sỹ, 03 Thạc sĩ

Trưởng Ban: PGS.TS Phạm Hữu Tiến

– Đơn vị trực thuộc: Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp Kỹ Nghệ Thực Hành HIPT

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp, Hợp tác quốc tế

+ Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế

+ Bộ môn Ngoại ngữ

» Liên hệ: Ban Hợp tác quốc tế: Phòng 415, Nhà A, Trụ sở chính HiPT Building – 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại:  0961 654 423 

1.1 Chức năng, nhiệm vụ Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT

– Tham mưu cho lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT về chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Hiệu Trưởng.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT kế hoạch hợp tác quốc tế trong liên kết đào tạo, bồi dưỡng quốc tế, nghiên cứu khoa học của Học viện.

– Giúp Hiệu Trưởng Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học Hàn Quốc thống nhất quản lý hoạt động hợp tác quốc tế; thực hiện vai trò đầu mối giữa Học viện và các hiệp hội, tổ chức, đối tác, diễn đàn quốc tế và các cơ sở đào tạo quốc tế về hành chính và quản lý nhà nước.

– Tổ chức thực hiện đề án, dự án hợp tác quốc tế, các dự án liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học.

– Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hằng năm của Học viện; phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ tham mưu cho Giám đốc Học viện về nhân sự tham gia các đoàn công tác nước ngoài của Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT.

– Chủ trì tổ chức công tác dịch thuật phục vụ hoạt động đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các sự kiện quốc tế do Học viện đăng cai tổ chức.

– Tham mưu giúp Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT quản lý và hỗ trợ chuyên gia, học viên quốc tế tại NHÂN VIÊN XỬ LÝ HỒ SƠ DU HỌC-DU LỊCH.

– Tham mưu thu hút nguồn viện trợ và hỗ trợ phát triển quốc tế để thực hiện mục tiêu phát triển của Học viện.

– Giới thiệu học bổng, các cơ hội tham gia hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế cho viên chức, người lao động, học viên Học viện.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập và làm việc trong môi trường quốc tế cho viên chức Học viện và đối tượng có nhu cầu.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy ngoại ngữ cho học viên và viên chức, giảng viên Học viện.

– Quản lý nội dung cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh và bản tin quốc tế của Học viện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT phân công.

III. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học Nhật Bản

 1. Lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế

1.1. Lãnh đạo Ban hiện tại Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

PGS.TS Nguyễn Mạnh Tiến Nguyên VIỆN NGHIÊN CỨU HƯỚNG NGHIỆP HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Số điện thoại: 0913 501 525 Email:phtienvtt@yahoo.com

1.2. Lãnh đạo Ban qua các thời kì

Nguyên Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Hợp tác quốc tế

 1. Nguyễn Đình Thuận Số điện thoại: 0912 010 343 Email:thaythuan01@gmail.com

Nguyên Phó Trưởng Ban Phụ trách Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

Ban Hợp tác quốc tế Nguyễn Ngọc Hùng Số điện thoại: Nguyên Phó Trưởng Ban Phụ trách

Ban Hợp tác quốc tế Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

 1. 1 Phạm Phương Luyện Số điện thoại: Nguyên Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

ThS. Phùng Văn Thanh  Số điện thoại:Nguyên Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Hợp tác quốc tế

 1. Nguyễn Duy Huệ  Các chương du học Hoa Kỳ Làm việc định cư Mỹ – Có văn phòng tại Mỹ và VN – Đầu tư định cư MỸ

Nguyên Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

ThS. Hoàng Xuân Cường: Số điện thoại: 0936 376 269

 1. Các đơn vị trực thuộc Ban Hợp tác quốc tế

2.1. Phòng Kế hoạch- Tổng hợp hợp tác quốc tế

2.2 Giới thiệu chung Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT

Phòng Kế hoạch -Tổng hợp Hợp tác quốc tế được thành lập từ năm 2021. Phòng hoạt động theo Quyết định số 18/QĐ-TCHIPT ngày 18/11/2021 của Hiệu Trưởng Trung Cấp Kỹ Nghệ Thực Hành HIPT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp hợp tác quốc tế.

» Liên hệ: Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT

– Phòng Kế hoạch Tổng hợp hợp tác quốc tế: Phòng 425, Nhà A, Trụ sở chính HiPT Building – 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.– Điện thoại: 0961 654 423

2.3 Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

– Tham mưu và giúp việc cho Trưởng Ban trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, thực hiện công tác tổng hợp của Ban Hợp tác quốc tế.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban và Hiệu Trưởng phân công.

 1. Cơ cấu tổ chức, nhân sự Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

– Tổng số viên chức và người lao động: 5 người trong đó có: 4 thạc sỹ và 01 cử nhân

Trưởng phòng ThS. Lê Thị Tuyết Số điện thoại: Lãnh đạo Ban và tập thể Phòng Kế hoạch- Tổng hợp hợp tác quốc tế.

 1. Hoạt động chủ yếu Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

– Tham mưu cho Trưởng Ban Hợp tác quốc tế về chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn và hàng năm của Hiệu Trưởng;

– Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và giải pháp thực hiện; theo dõi đôn đốc các đơn vị trong Ban triển khai thực hiện kế hoạch trong phạm vi công việc được phân công;

– Lập kế hoạch công tác của Ban, theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch của các phòng, bộ môn trong Ban.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của HiPT Group.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa liên kết bồi dưỡng quốc tế, các khóa bồi dưỡng kết hợp trong và ngoài nước của Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT.

– Dự thảo báo cáo, đánh giá tổng kết công tác định kỳ hoặc đột xuất các lĩnh vực công tác của Ban, các lĩnh vực liên quan đến công tác hợp tác quốc tế của Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT và thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp theo quy định của nhà nước.

– Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính; phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc hàng tuần, hàng ngày của lãnh đạo Ban; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật phương tiện, phương tiện và điều kiện làm việc của Ban theo quy định.

– Giúp Trưởng Ban bảo đảm kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của Ban, của HiPT Group; công tác đánh giá viên chức, thi đua khen thưởng, quản lý chế độ làm việc, chế độ hội họp của Ban và  chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định;

– Thực hiện công tác hành chính, văn thư, quản lý và lưu trữ hồ sơ, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác hợp tác quốc tế; kiểm tra thể thức văn bản trước khi được lãnh đạo Ban ký và thủ tục ban hành và xử lý văn bản sau khi có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT.

– Phối hợp với các đơn vị trong Ban thực hiện các công tác pháp chế trong đơn vị như xây dựng quy chế làm việc, quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực liên quan đến công tác hợp tác quốc tế của Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp Kỹ Nghệ Thực Hành HIPT

– Thực hiện chức năng của Ban Hợp tác quốc tế trong việc thống nhất quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện và vai trò đầu mối giữa HiPT Group và các hiệp hội, tổ chức, đối tác, diễn đàn quốc tế và các đối tác quốc tế của HiPT Group

– Giúp Trưởng Ban quản lý và hỗ trợ chuyên gia, học viên quốc tế tại Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp Kỹ Nghệ Thực Hành HIPT;

– Tổ chức biên dịch tài liệu nước ngoài phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và phát triển hợp tác quốc tế theo sự phân công của Trưởng Ban.

–  Tham gia quản lý nội dung cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh và bản tin quốc tế của Học viện theo sự phân công của Trưởng Ban;

– Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao  của Phòng theo quy định của Nhà nước và của Học viện;

– Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Phòng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

2.2. Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế

 1. Giới thiệu chung Ban Hợp tác Quốc tế Trung Cấp KNTH HIPT

Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế được thành lập từ năm 2013. Phòng  hoạt động theo Quyết định số /QĐ-TCHIPT ngày 14/06/2013 của Hiệu Trưởng  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế.

» Liên hệ: Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế: Phòng 426, Nhà A, Ban Hợp tác Quốc tế

 1. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

– Phòng Dự án và Liên kết đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc Trưởng Ban Hợp tác quốc tế trong xây dựng và thực hiện dự án quốc tế, liên kết đào tạo, và hợp tác trong nghiên cứu khoa học của HiPT Group Đa Quốc gia.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Hợp tác quốc tế và Hiệu Trưởng phân công.

4. Cơ cấu tổ chức, nhân sự Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

– Tổng số viên chức: 03 người, có trình độ thạc sĩ

Trưởng Phòng ThS. Nguyễn Thị Thu Hà Số điện thoại: Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

Lãnh đạo Ban và tập thể Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế

4.1 Hoạt động chủ yếu Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

– Tham mưu cho Trưởng Ban Hợp tác quốc tế về chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế trong xây dựng và thực hiện dự án, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Trưởng Ban Hợp tác quốc tế kế hoạch hợp tác quốc tế trong xây dựng và thực hiện dự án, liên kết đào tạo quốc tế, nghiên cứu khoa học của HiPT Group

– Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện sau khi được phê duyệt;

– Tổ chức công tác dịch thuật phục vụ các hoạt động dự án, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế của Phòng;

– Tham mưu thu hút nguồn viện trợ và hỗ trợ phát triển quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu để thực hiện mục tiêu phát triển Học viện;

– Giới thiệu cho viên chức, người lao động, Hiệu Trưởng các chương trình học bổng, cơ hội tham gia hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và các năng lực có liên quan như tiếng Anh, lễ tân ngoại giao, giao tiếp quốc tế, đàm phán quốc tế, kỹ năng viết và trình bày tham luận tại hội thảo quốc tế cho công chức, viên chức và người lao động của Học viện và đối tượng khác có nhu cầu;

– Phối hợp quản lý nội dung cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh và bản tin quốc tế của HiPT Group;

– Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của HiPT Group;

– Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Phòng theo quy định;

2.3. Bộ môn Ngoại ngữ

 1. Giới thiệu chung Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

Quyết định số 18/QĐ-TCHIPT ngày 18/11/2021 của Hiệu Trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Ngoại ngữ.

» Liên hệ:- Bộ môn Ngoại ngữ, Phòng 312, 313, 314 và 315, Nhà A, Số 152 Thụy Khuê – Phường Thuỵ Khuê – Quận Tây Hồ – Hà Nội..

– Điện thoại: ; Email: hiptplus@gmail.com

 1. Chức năng, nhiệm vụ Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

– Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đối với các khóa học ngoại ngữ bao gồm: ngoại ngữ giao tiếp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, ngoại ngữ chuyên ngành hành chính và ôn luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

– Tổ chức cấp chứng nhận/ chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đối với các chương trình ngoại ngữ giao tiếp và ngoại ngữ chuyên ngành hành chính sau các khóa học;

– Liên kết với các cơ sở đào tạo có đủ thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ sau các khóa học cho các chương trình đào tạo theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình luyện thi theo hệ thống đánh giá ngoại ngữ quốc tế cho các đối tượng học viên trong và ngoài Học viện theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ hướng giao tiếp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, các lớp ngoại ngữ chuyên ngành hành chính, các lớp dịch vụ luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cho các đối tượng học viên có nhu cầu trong và ngoài Học viện;

– Tổ chức giảng dạy, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận/ chứng chỉ cho các học viên sau khi đã hoàn thành xong khóa học;

– Quản lý về chuyên môn giảng dạy, lịch giảng, chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, tổ chức thi, đánh giá đối với các mảng hoạt động của Bộ môn Ngoại ngữ tại Học viện, các cơ sở phân viện của HiPT Group;

– Liên kết với các cơ sở đào tạo có chức năng giảng dạy và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của pháp luật cho các học viên sau các khóa học;

– Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến ngoại ngữ và ngoại ngữ chuyên ngành cho các đối tượng học viên trong và ngoài Học viện, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban;

– Phối hợp với các đơn vị trong Học viện xây dựng kế hoạch phù hợp để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá năng lực ngoại ngữ;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Hợp tác quốc tế và Hiệu Trưởng phân công.

 1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

– Tổng số viên chức và người lao động: 19 người, có trình độ Thạc sĩ.

Lãnh đạo Ban và tập thể Bộ môn Ngoại ngữ

– Lãnh đạo bộ môn:Trưởng Bộ môn

Th.S. Đoàn Thị Mỹ Hạnh Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

Phó Trưởng Bộ môn Th.S. Đỗ Hoàng Mai Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

 1. Các hoạt động chính Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

– Đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ giao tiếp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho sinh viên hệ cử nhân chính quy, hệ vừa làm vừa học và học viên bậc sau đại học các chuyên ngành tại HiPT Group Đa Quốc gia;

– Đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho cho sinh viên hệ cử nhân chính quy, hệ vừa làm vừa học và học viên bậc sau đại học các chuyên ngành của HiPT Group;

– Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho các lớp ôn thi đầu vào cao học các chuyên ngành do Học viện tổ chức; các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho đối tượng học viên cao học tham dự các kỳ đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra tại HiPT Group, các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ khác theo nhu cầu của các đối tượng trong và ngoài HiPT Group;

– Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, ngân hàng đề thi của chương trình ngoại ngữ giao tiếp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho các bậc học tại Học viện, chương trình ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho các bậc học tại Học viện và các lớp ngoại ngữ khác theo nhu cầu;

– Nghiên cứu, hợp tác đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ngoại ngữ;

– Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học về ngoại ngữ và hành chính.

 1. Một số hướng hoạt động chủ yếu

 2. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao uy tín quốc tế của Học viện

Ngày 18-6, tại Hà Nội, HiPT, tập đoàn lớn về lĩnh vực công nghệ thông tin của Hà Nội đã kỷ niệm 15 năm thành lập (18/6/1994 – 18/6/2009).
Ngày đầu, HiPT chỉ là Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển tin học với số vốn pháp định là 500 triệu đồng, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty đã trở thành tập đoàn lớn với doanh thu năm 2008 lên đến 498 tỷ đồng cùng 400 nhân viên ở các văn phòng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Tập đoàn được mời tham gia thực hiện các dự án hiện đại hóa ngành ngân hàng Việt Nam từ những ngày đầu. HiPT cũng đã triển khai thành công các dự án lớn trong nước, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, ngân hàng khi cung cấp các giải pháp công nghệ trọn gói cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nhà Đồng bằng Cửu Long… ;dịch vụ internet cho Viettel, VMS, VDC…; cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng thông tin và dữ liệu cho công trình Trung tâm Thương mại dầu khí Hà Nội; cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuẩn cho Hệ giải pháp Oracle của Tổng Công ty Hàng không; phát triển phần mềm báo cáo nghiệp vụ cho Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam… HiPT hiện là đối tác của các tập đoàn công nghệ thông tin lớn trên thế giới như HP, Sun, IBM…
Kỷ niệm 15 năm thành lập, HiPT đã đề ra mục tiêu trong thời gian không xa sẽ trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam về công nghệ thông tin và vươn ra khu vực. Nhóm Hành chính công châu Á (AGPA), Mạng lưới Học viện đào tạo Công vụ ASEAN (PSTI). Ngoài ra, Học viện có quan hệ hợp tác đa phương và song phương với nhiều tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam như UNDP, UNICEF, JICA (Nhật Bản), DANIDA (Đan Mạch), USAID Hoa Kỳ, WUS (Cộng hòa Liên bang Đức),v.v. Việc tham gia các tổ chức quốc tế tạo điều kiện cho viên chức, giảng viên Học viện tham gia các diễn đàn khoa học quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các vấn đề và thách thức đặt ra trong đổi mới, cải cách,  xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo phục vụ.

 1. Hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển và quá trình đổi mới Tập Đoàn HIPT

Ban Hợp tác quốc tế xác định công tác hợp tác quốc tế là một trong những công cụ cơ bản để thực hiện mục tiêu phát triển và thúc đẩy quá trình đổi mới của Sáng ngày 11/7/2017 tại trụ sở chính HiPT đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa HiPT và Infinigru.
Ông Đào Tuấn Hùng – Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu Infinigru và ông Trần Kiều Hưng – Giám đốc Mua hàng HiPT ký thỏa thuận hợp tác hai bên
InfiniGru là một Công ty Phần mềm Hàn Quốc, chuyên về FinTech(*) nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đối với FDS (Fraud detection system – Hệ thống nhận diện gian lận thương mại điện tử). Để khắc phục nhược điểm của giải pháp FDS quản lý theo nguyên tắc (rule-based), InfiniGru áp dụng kỹ thuật Deep Learning để nâng cao khả năng phát hiện chính xác. Giải pháp thông minh tiên tiến này đã được triển khai thành công cho một số khách hàng lớn và được coi là tốt nhất trong số các nhà cung cấp FDS Hàn Quốc. Được đánh giá cao như là một công ty tiềm năng trong lĩnh vực Fintech với công nghệ mới, InfiniGru đã được Shinhan Card và SCI – 2 công ty tài chính hàng đầu của Hàn Quốc đầu tư.
InfiniGru là một công ty phần mềm cung cấp nhiều giải pháp và dịch vụ cho các tổ chức trên nhiều lĩnh vực ngành nghề bao gồm Ngân hàng và Tài chính, Chứng khoán, Viễn thông, Chính phủ, Thương mại điện tử, Bảo hiểm, Tiện ích, và nhiều lĩnh vực khác.
Hiện tại, InfiniGru đang triển khai, nâng cấp và cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp cho hơn 20 khách hàng mới tại Hàn Quốc và bắt đầu tiếp cận thị trường nước ngoài. Việc hợp tác với HiPT mở ra cơ hội cho InffiniGru cũng như cổ vũ sự phát triển mạnh mẽ của thị trường CNTT tại Việt Nam trong tương lai không xa. tài trợ,v.v.

 1. Cung cấp dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng quốc tế

Vào ngày 06/1/2017, HiPT cùng hơn 10 nhà thầu đã có cuộc họp với Tập đoàn đoàn FLC về dự án “FLC Golf link và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn – Giai đoạn 2”.

Đây là một trong những dự án lớn nhất của Tập đoàn FLC về quần thể sân golf – resort – khách sạn, với tổng mức đầu tư lên tới 5.500 tỷ đồng. Hiện tại, dự án bắt đầu bước sang giai đoạn triển khai thứ 2 và HiPT sẽ là nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị cũng như thi công hệ thống thông tin liên lạc cho dự án này.

Toàn cảnh buổi họp của HiPT và hơn 10 nhà thầu với Tập đoàn đoàn FLC về dự án “FLC Golf link và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn – Giai đoạn 2”.Để đảm bảo tiến độ, tại buổi họp ngày 06/1/2017, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Ban quản lý dự án “FLC Golf link và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn – Giai đoạn 2” nhấn mạnh, song song với việc phối hợp chặt chẽ, các nhà thầu cần dồn sức thi công, thậm chí không nghỉ Tết Nguyên Đán để đảm bảo hoàn thành tiến độ và kịp đưa dự án vào sử dụng đúng dịp 30/4/2017.

Về phía FLC, ông Quyết cam kết, luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để HiPT cũng như các nhà thầu khác hoàn thành tốt mảng thi công của mình theo đúng thời hạn.

Có mặt tại buổi họp của dự án, anh Đặng Trần Tình – Giám đốc dự án (HiPT) chia sẻ, ngay khi hợp đồng được ký kết với FLC (tháng 12/2016), HiPT đã cử các kỹ sư tới dự án và tiến hành triển khai các hệ thống phòng mẫu. Sau khi hai bên thống nhất xong, HiPT sẽ thi công hệ thống thông tin trên diện rộng trong toàn khu quần thể resort – khách sạn 5 sao với 500 phòng.

Hiện tại, HiPT đang có 13 nhân sự thi công tại dự án, trong đó có 3 kỹ sư: Đinh Ngọc Tiến, Phạm Quốc Vượng và Hoàng Văn Ninh.

Bày tỏ về sức ép tiến độ của dự án này, anh Đặng Trần Tình cho hay “HiPT từng làm nhiều dự án lớn nhỏ cả trong lẫn ngoài nước; thậm chí có những dự án lớn về trung tâm dữ liệu ‘bị ép’ hoàn thành trong vòng 10 tuần, HiPT vẫn đảm bảo được chất lượng cũng như tiến độ thi công. Với dự án cung cấp vật tư thiết bị và thi công hệ thống thông tin liên lạc cho FLC lần này, HiPT cam kết hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng dự án”.

 1. Phát triển năng lực viên chức, giảng viên Học viện

Ban Hợp tác quốc tế tham mưu cho lãnh đạo Học viện triển khai nhiều chương trình nâng cao năng lực viên chức, giảng viên, tập trung phát triển năng lực chuyên môn về hành chính công, chính sách công; kỹ năng thiết kế và tổ chức thực hiện chương trình, bài giảng theo định hướng phát triển kỹ năng, năng lực quản lý đào tạo theo định hướng phát triển năng lực

Giữa tháng 7/2013, Cục Công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và HiPT phối hợp tổ chức 02 khóa tập huấn chương trình thanh toán điện tử liên ngân hàng cho đối tượng học viên là 67 đại diện đến từ các chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh thành và 103 đại diện đến từ các ngân hàng thương mại cùng tổ chức tài chính trên toàn quốc.

Khóa tập huấn tại miền Bắc diễn ra trong 02 ngày, 16 và 17/07/2013, tại hội trường tầng 5 – HiPT Building (152 Thụy Khuê, Hà Nội). Khóa tập huấn tại miền Nam diễn ra sau đó gần một tuần, vào ngày 22 và 23/07/2013, tại hội trường tầng 14 – Tòa nhà HDTC (36 Bùi Thị Xuân, TP.HCM). Giảng viên Vũ Văn Cường (TT Phần mềm, HiPT) phụ trách đào tạo tại cả hai miền.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn tại miền Bắc sáng ngày 16/07/2013, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học Đoàn Thanh Hải nhấn mạnh: “Chương trình thanh toán điện tử liên ngân hàng đã hoạt động được 10 năm, hiện đang xử lý tới 100.000 giao dịch mỗi ngày. Với tính chất quan trọng như vậy, khóa học này được tổ chức nhằm giúp học viên tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sử dụng chương trình và bổ sung những kiến thức mới giúp hệ thống vận hành tốt hơn”.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Ngoài 03 nội dung đào tạo chính gồm: Yêu cầu triển khai chương trình thanh toán liên ngân hàng; Hướng dẫn cài đặt chương trình; Cập nhật phiên bản mới, khóa tập huận cũng giới thiệu những nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 23 (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành) tới các học viên, qua sự trình bày của anh Lê Đức Thọ (Cục Công nghệ Tin học).

Khóa tập huấn là một phần của dự án “Bảo trì 05 năm phần cứng tại các trung tâm xử lý khu vực” thuộc “Tiểu dự án Thanh toán liên Ngân hàng giai đoạn 2” được ký kết năm 2010 giữa HiPT và Cục Công nghệ tin học với giá trị gần 72 tỷ đồng.

 1. Chuyển giao công nghệ ĐTBD tiên tiến vào thực tiễn Việt Nam

Ban HTQT tích cực tham gia hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển giao công nghệ ĐTBD tiên tiến vào thực tiễn Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả ĐTBD. Ban HTQT chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực mới tuyển dụng theo mô hình Trường Hành chính Quốc gia (ENA) Pháp; phối hợp với Trung tâm Đào tạo Cán bộ Cấp cao của Bộ Nội vụ (CHEMI) Pháp hỗ trợ nâng cao năng lực ĐTBD trực tuyến cho Học viện. Ban Hợp tác quốc tế đang phối hợp với Viện Quản trị Chandler xây dựng chương trình bồi dưỡng tinh hoa theo mô hình của Xinh-ga-po cho lãnh đạo nguồn cấp chiến lược của Việt Nam.

 1. Nghiên cứu khoa học Phòng Xử lý hồ sơ Du học Quốc tế

Ngoài ra, Ban Hợp tác quốc tế chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm quốc tế về công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức và phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

 1. Giảng dạy ngoại ngữ

Ban HTQT thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và CBCC, bồi dưỡng ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý cho các cấp độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy chuẩn quốc tế và bồi dưỡng ngoại ngữ theo hướng dịch vụ. Ban Hợp tác quốc tế còn chủ trì, phối hợp kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ cho các khoá ĐTBD theo chương trình của Học viện.

 1. Công đoàn

 2. Giới thiệu chung về tổ công đoàn

– Số lượng công đoàn viên: 8 người

– Tổ trưởng Công đoàn: Đoàn Bích Hồng

– Tổ phó Công đoàn: Hoàng Thị Hường và Lâm Thị Thuân

 1. Các hoạt động Tổ Công đoàn

Ban Hợp tác quốc tế nhiều năm đạt danh hiệu Tổ Công đoàn vững mạnh, luôn tham gia tích cực vào các phong trào vì cộng đồng và các phong trào thi đua khác do Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Nội vụ và Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia phát động (phong trào Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phòng trào văn nghệ, thể thao,v.v.).

Công đoàn viên luôn quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, tạo nên một tập thể gắn kết và vững mạnh.

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông HIPT

Bài viết liên quan