CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy hiện tại của Nhà trường phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của trường trung cấp chuyên nghiệp công lập gồm:

  1. Lãnh đạo trường

Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT: 01 người

Thư ký HĐQT: 01 người

Thành viên HĐQT: 03 người

Ban giám hiệu nhà trường

Hiệu trưởng: 01 người

Hiệu phó: 03 người

  1. Các phòng chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

Phòng Tuyển sinh truyền thông

Phòng Đào tạo Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

Phòng Công tác học sinh sinh viên

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Hợp tác và Đào tạo Quốc tế

Phòng Đại Diện trường tại TP.HCM

  1. Các khoa:Ban Đào tạo

Khoa Giáo dục đại cương

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Du Lịch – Khách Sạn – Nhà hàng

Khoa Điện – Tự động hóa

Khoa Công nghệ – Kỹ Thuật

Khoa Kinh tế

  1. Trung tâm trực thuộc trường

Trung tâm Thông tin – Thư viện

  1. Các tổ chức Đảng và Đoàn thể

Công Đoàn,ĐoànTNCS Hồ Chí Minh