Phòng Đào tạo, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

[Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-TCHIPT, ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT] 1. Vị trí, chức năng
Phòng Đào tạo, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị trực thuộc Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo từ trình độ đại học trở xuống.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành công tác đào tạo:
a) Nghiên cứu, rà soát, kiểm tra, đánh giá đề ra các giải pháp quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo; các giải pháp khuyến khích hoặc hạn chế việc mở ngành đối với một số nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo; đưa ra các khuyến cáo xã hội về ngành, chuyên ngành đào tạo;
b) Chủ trì việc mở mã ngành, chuyên ngành đào tạo mới; phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, tham mưu cho Hiệu trưởng dừng tuyển sinh các ngành không còn đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng và nhu cầu xã hội;
c) Phối hợp với Phòng Quản lý Sơ cấp, Bồi dưỡng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá công tác tuyển sinh sau đại học;
d) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các quy định về hoạt động đào tạo và chịu trách nhiệm quản lý chương trình đào tạo, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo, đề xuất các giải pháp phát triển chương trình đào tạo; phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, các khoa và các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, thẩm định hoặc lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy đối với các học phần trong chương trình đào tạo để sử dụng thống nhất trong Trường;
đ) Quản lí, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động đào tạo ở tất cả các cơ sở đào tạo, các hình thức giáo dục, từ trình độ đại học trở xuống do Trường tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp;
e) Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học; phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kiểm soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo;
g) Báo cáo, giải trình; tiếp nhận báo cáo, giải trình của các đơn vị trực thuộc về hoạt động đào tạo; xây dựng báo cáo tổng hợp về hoạt động đào tạo trong Trường theo từng năm học, giai đoạn hoặc theo từng lĩnh vực;
h) Quản lý in ấn, cấp phát tất cả các loại phôi văn bằng, chứng chỉ do Trường phát hành;
i) Chủ trì, phối hợp với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng và các đơn vị đào tạo cấp bản chính và bản sao: các chứng chỉ (trừ chứng chỉ chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học), bảng điểm, văn bằng trình độ đại học trở xuống do Trường cấp; công khai các thông tin liên quan đến văn bằng, chứng chỉ của người học theo quy định của pháp luật và của Nhà trường;
k) Chủ trì công tác tổ chức đào tạo: phân bổ thời gian, lập kế hoạch đào tạo; đăng ký, xếp lớp học phần; rút bớt học phần đã đăng ký; đăng ký học lại; xếp hạng năm đào tạo và học lực; xét quy chế học vụ, cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học; tổ chức học cùng lúc 2 chương trình; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ quản lí, chuyên môn; tổ chức công tác thực hành, thực tập…và làm khoá luận, đồ án tốt nghiệp cho sinh viên toàn trường; xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; chuyển đổi chương trình đào tạo, loại hình đào tạo, chuyển ngành, chuyển trường;
l) Thường trực Hội nghị giao ban công tác Đào tạo Trường: chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị, dự thảo báo cáo và làm thư ký hội nghị; ra thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo Trường chủ trì hội nghị.
2.2. Phối hợp với các đơn vị thực hiện một số công tác liên quan đến hoạt động đào tạo.
a) Phối hợp với Phòng Chính trị – Công tác HSSV thực hiện công tác sinh viên trong hoạt động đào tạo: nhập học; sắp xếp sinh viên vào học các chương trình hoặc ngành đào tạo; tổ chức lớp học, nghỉ học tạm thời, thôi học;
b) Phối hợp với Phòng Chính trị – Công tác HSSV, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và các đơn vị có liên quan xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội;
c) Phối hợp với Phòng Hợp tác và Đào tạo Quốc tế quản lý hoạt động đào tạo có sự tham gia và đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài;
d) Phối hợp với Phòng Khoa học Công nghệ, Phòng Quản lý trung cấp,sơ cấp và bồi dưỡng nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, học viên cao học; tham gia tổ chức các hội thảo, hội nghị, toạ đàm, các buổi gặp gỡ các doanh nhân thành đạt…để nâng cao hiệu quả đào tạo;
e) Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ trong việc thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị chuyên môn.
2.3. Công tác hỗ trợ đào tạo
a) Tham gia các dự án, chương trình tập huấn… do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành về các hoạt động có liên quan tới công tác đào tạo;
b) Định kỳ tổ chức hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ chuyên môn, thi Giảng viên giỏi,… cho các đơn vị chuyên môn.
2.4. Công tác Phòng Đào tạo, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
b) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết các công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
2.5. Công tác khảo thí
a) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác khảo thí; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;
b) Thường trực tổ chức các kỳ thi quốc gia do Sở lao động thương và Xã hội Hà Nội giao cho Trường chủ trì; giúp Hiệu trưởng, Hội đồng thi trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác thi theo đúng các quy chế, quy định hiện hành;
c) Nghiên cứu xác định nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo; xúc tiến, giới thiệu và tổ chức hoạt động quảng bá tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo của Trường;
d) Thường trực, tổ chức và thực hiện công tác tuyển sinh các hình thức và các bậc đào tạo hệ chính quy; tham gia Ủy viên Hội đồng tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học, tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức xây dựng và quản lý đề thi, in, sao đề thi, lưu trữ và bảo mật đề thi; xây dựng kế hoạch tổ chức các kì thi cho tất cả các ngành đào tạo chính quy trình độ đại học: trong đó, trực tiếp tổ chức thi các môn chung, phối hợp với các khoa tổ chức thi học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo;
e) Quản lý điểm thi, phân tích, xử lý kết quả thi theo quy định;
g) Tổ chức thi và cấp phát, thu hồi hủy bỏ chứng chỉ chuẩn đầu ra cho sinh viên.
2.6. Công tác đảm bảo chất lượng
a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt các mục tiêu chất lượng, các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường. Kiểm soát, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo (đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; chương trình, kế hoạch, tài liệu giảng dạy; hệ thống cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính; công tác quản lý…);
b) Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường; đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định trường đại học trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;
c) Thường trực Hội đồng đánh giá kết quả học tập, tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả học tập của người học tại Trường theo Quy định của Trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu cho Hiệu trưởng những giải pháp đảm bảo chất lượng đánh giá người học theo yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo;
d) Chủ trì xây dựng các tiêu chí và công cụ đánh giá giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp…;
đ) Theo dõi, hướng dẫn, tư vấn và phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng; khảo sát ý kiến các bên có liên quan trong quá trình đào tạo; đánh giá chất lượng giảng dạy; đánh giá chất lượng chương trình và cơ sở đào tạo…;
e) Phối hợp với Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khảo thí, tuyển sinh, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận văn bằng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường; phối hợp thẩm định hồ sơ liên kết đào tạo giữa Trường với các cơ sở giáo dục nước ngoài;
g) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo Sơ cấp, Bồi dưỡng thẩm định các luận văn, luận án, kiểm tra, xác nhận tỷ lệ sao chép trước khi trình Hiệu trưởng quyết định cho phép bảo vệ hay không cho bảo vệ;
h) Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí, tuyển sinh, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận văn bằng, chứng chỉ;
i) Định kỳ triển khai tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định chất lượng đào tạo; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện đánh giá trong và ngoài Trường; lập kế hoạch khắc phục những tồn tại đã được các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khuyến cáo; công khai kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên website của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Công tác Phòng Đào tạo, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
a) Quản trị Hệ thống quản lý đào tạo; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu của Trường về hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng;
b) Phối hợp với các trường thực hành sư phạm đề xuất trình Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông;
c) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị;
d) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Bài viết liên quan