Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế

Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHHP, ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT.
1. Vị trí, chức năng
Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT., có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về lĩnh vực hợp tác quốc tế và đào tạo theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động hợp tác và đào tạo quốc tế.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế
a) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt phương hướng, chiến lược phát triển hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) của Trường và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về HTQT và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó;và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
c) Soạn thảo các văn bản và tổ chức hội nghị cho lãnh đạo Trường ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài.và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2.2. Tổ chức đón tiếp, làm việc với các đoàn khách nước ngoài (đoàn vào)
a) Xây dựng kế hoạch hằng năm về việc đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế;
b) Thực hiện các thủ tục đoàn vào theo đúng quy định của Nhà nước;
c) Phối hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác giúp lãnh đạo Nhà trường đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với các đối tác nước ngoài về các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm.
2.3. Tổ chức các đoàn cán bộ, giảng viên Nhà trường đi công tác, giảng dạy, tham gia hội nghị, hội thảo,… tại nước ngoài (đoàn ra)
a) Xây dựng kế hoạch hằng năm về việc tổ chức các đoàn ra;và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
b) Thực hiện các thủ tục đoàn ra theo đúng quy định của Nhà nước;
c) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cho đoàn là lãnh đạo Nhà trường đi công tác, làm việc tại nước ngoài;
d) Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyển chọn, giới thiệu cán bộ, giảng viên đi giảng dạy, tham gia hội thảo, hội nghị,… tại nước ngoài;
đ) Phối hợp với các trường đối tác xây dựng nội dung, kế hoạch làm việc cho cán bộ, giảng viên Nhà trường đi giảng dạy, tham gia hội thảo, hội nghị… tại nước ngoài.
2.4. Thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài
a) Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo hằng năm;và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường và các trường đối tác xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy;
c) Chủ trì thực hiện kế hoạch đào tạo toàn khóa (đối với các lớp liên kết đào tạo 2+2), từng năm học; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, nền nếp dạy – học;
d) Chủ trì việc nghiệm thu đề cương bài giảng; Xây dựng thời khóa biểu, lịch thi hết học phần; Tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên: xét điều kiện dự thi, tổ chức thi, chấm thi, làm điểm, thông báo kết quả thi;
đ) Thường trực Hội đồng thi, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên nước ngoài học tập tại Trường;
e) Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ theo quy định; tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng các khóa học;
g) Chủ trì, phối hợp với các trường đối tác xây dựng các chương trình hợp tác trao đổi sinh viên; quản lý sinh viên trong thời gian học tập, thực tập,… tại nước ngoài;và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
h) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường tuyển chọn, cử sinh viên đi học tập, thực tập,… tại nước ngoài; hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cho sinh viên trước và sau khi kết thúc chương trình học tập, thực tập ở nước ngoài.
2.5. Quản lý người nước ngoài công tác, giảng dạy, học tập tại Trường
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường quản lý giáo viên, cán bộ nghiên cứu, sinh viên nước ngoài trong thời gian công tác, học tập, thực tập tại Trường.
2.6. Công tác khác, Chuyên Viên Tư Vấn & Xử Lý Hồ Sơ Du Học
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch, xây dựng các phương án tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình học bổng, dự án, đề tài nghiên cứu do nước ngoài tài trợ đảm bảo đạt được lợi ích tối đa cho Trường;
b) Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài, Vụ Hợp tác quốc tế – Sở thương Binh và Xà Hội Hà Nội và các cơ quan hữu quan khác nhằm thực hiện một cách có hiệu quả cao nhất hoạt động hợp tác quốc tế của Trường;
c) Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các mối quan hệ quốc tế, các đề tài, dự án hợp tác với nước ngoài;
d) Phối hợp với Phòng Quản lý Sau đại học thực hiện hoạt động liên kết đào tạo trình độ sau đại học với nước ngoài;

>> Tuyển chuyên viên xử lý hồ sơ du học tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
đ) Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;
e) Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính lập kế hoạch dự trù tài chính đảm bảo kinh phí cho hoạt động HTQT của Trường;và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
g) Phối hợp với Phòng Hành chính – Quản trị, Ban Quản lý Ký túc xá lập kế hoạch và chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp, làm việc và phục vụ các đoàn khách quốc tế, lưu học sinh nước ngoài đến làm việc, học tập tại Trường;và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
h) Phối hợp với Phòng Bảo vệ, cơ quan an ninh đảm bảo an toàn, đúng quy định của Nhà nước khi đón tiếp khách quốc tế;và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
i) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hoạt động HTQT của Trường; Theo dõi, kiểm tra thường xuyên tình hình thực hiện các kế hoạch hợp tác đã ký kết, định kỳ tổ chức sơ kết và tổng kết công tác HTQT của Trường, kịp thời báo cáo với Hiệu trưởng và chủ động đề xuất các biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc;
k) Chịu trách nhiệm quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế Nhà trường trong cộng đồng các trường đại học quốc tế: cung cấp thông tin HTQT và cập nhật thường xuyên trên trang Website của Trường, biên soạn cuốn sách mỏng, tờ gấp, tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng Trung giới thiệu về Trường;
l) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
m) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách.
n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trung tâm Quản trị & truyền thông

Bài viết liên quan