Phòng Kế hoạch – Tài Chính

[Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-TCHIPT, ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng  Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT].

 1. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị trực thuộc  Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý công tác kế hoạch – tài chính, kế toán; thực hiện quản lý tập trung các nguồn vốn, quỹ, nguồn kinh phí của Trường theo quy định hiện hành.

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Công tác kế hoạch

 1. a) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường; kế hoạch và dự toán ngân sách hằng năm của các đơn vị trực thuộc Trường. Thường trực Ban chỉ đạo lập kế hoạch của toàn Trường;
 2. b) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của Trường;
 3. c) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

d). Chủ trì xây dựng kế hoạch và bố trí vốn đầu tư các chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư.

2.2. Công tác tài chính, kế toán

 1. a) Chủ trì tổ chức phổ biến các văn bản của Nhà nước, của Trường về quản lý tài chính, tài sản cho CBVC và người lao động; hướng dẫn chế độ kế toán đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 2. b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp để thực hiện tập trung, tăng thêm nguồn thu kinh phí cho Trường và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 3. c) Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành; phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản của Trường và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 4. d) Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng chế độ chính sách cho CBVC, người lao động và người học; thực hiện chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp và các chế độ khác cho CBVC, người lao động; chi trả học bổng, phụ cấp (nếu có) cho HSSV;

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan soạn thảo các hợp đồng liên kết đào tạo; thẩm định và giám sát các hợp đồng kinh tế có sử dụng tư cách pháp nhân của Trường;

 1. e) Chủ trì thẩm định, kiểm tra, giám sát chi phí công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Trường và của các đơn vị có thu trong Trường; kiểm kê tài sản và kiến nghị đề xuất biện pháp giải quyết, xử lí theo quy định;
 2. g) Thực hiện kết toán các dự án, các chương trình từ các nguồn tài chính của Trường theo quy định hiện hành;
 3. h) Thực hiện việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch các khoản kinh phí thuộc NSNN; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hằng để giao dịch các khoản kinh phí thuộc nguồn thu sự nghiệp của Trường;
 4. i) Trực tiếp thu học phí, phí hỗ trợ đào tạo, lệ phí và các khoản phí khác của người học tại Trường; phối hợp với các đơn vị có liên quan thu học phí, lệ phí của người học VLVH, liên thông, liên kết ngoài Trường;
 5. k) Phân tích các chỉ tiêu tài chính, công khai hoạt động tài chính của Trường thông qua hội nghị CBVC hằng năm;
 6. l) Đề xuất phương án phân phối các nguồn thu đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng; tổ chức theo dõi, thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân hằng tháng; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước;
 7. m) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tài chính, kế toán đối với đơn vị có thu tài chính và sử dụng ngân sách trong nội bộ Trường TC HIPT và hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.
 8. n) Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định hiện hành.

2.3. Các nhiệm vụ khác

 1. a) Thực hiện công tác tổng hợp về các lĩnh vực được phân công; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;
 2. b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
 3. c) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do đơn vị phụ trách;
 4. d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Bài viết liên quan