Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

[Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-TCHIPT, ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng  Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT.]
  1. Vị trí, chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị trực thuộc  Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT., có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác tuyển sinh, công tác thi và đánh giá kết quả học tập, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Nhiệm vụ Công tác tuyển sinh

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám hiệu trong công tác tuyển sinh và truyền thông: Xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động liên quan đến tuyển sinh và truyền thông của Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT.

– Xây dựng chiến lược tuyển sinh phù hợp với chiến lược phát triển của  Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT. theo từng giai đoạn;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án tuyển sinh trình Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT phê duyệt; tổ chức và triển khai Đề án này tuyển sinh đạt số lượng và chất lượng đã được phê duyệt:

– Lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh và phối hợp với các Khoa/Phòng/Ban có liên quan thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra;

– Xây dựng kế hoạch và tập huấn đội ngũ tham gia tư vấn tuyển sinh hằng năm (cán bộ tư vấn, chuyên viên, cộng tác viên sinh viên);

– Tích cực mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài trường nhằm thu hút nguồn tuyển sinh;

– Triển khai công tác tổ chức tuyển sinh theo chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh.

2.2. Công tác truyền thông

– Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm không ngừng quảng bá thương hiệu và nâng cao uy tín Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT  trình Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT phê duyệt;

– Tổ chức và triển khai truyền thông hiệu quả, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại;

– Xây dựng, quản trị, cập nhật thông tin, và chịu trách nhiệm về nội dung website, mạng xã hội của  Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT. (tiếng Việt, tiếng Anh); thường xuyên hỗ trợ và phối hợp các Khoa/Phòng/Ban nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài của Trường Đại học Thành Đông;

– Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông của  Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT. (ấn phẩm, video, quảng cáo, …); chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT về nội dung, hình thức truyền thông;

– Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống mạng của Nhà trường; quản lý các tài khoản trên mạng, theo dõi các sự kiện liên quan đến hoạt động của Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT; thường xuyên theo dõi và cảnh báo rủi ro truyền thông cho HĐQT và Ban Giám hiệu; và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến truyền thông.

– Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Khảo thí và ĐBCL

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và an toàn dữ liệu thông tin và rà soát hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Phòng.

2.3, Công tác tư vấn tuyển sinh

Xây dựng chiến lược, kế hoạch tư vấn tuyển sinh của Trường.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường tuyên truyền về các hoạt động học tập, nghiên cứu và các hoạt động khác của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trên các kênh truyền thông.

Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tuyển sinh hàng năm.

Triển khai hoạt động tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ các vấn đề về học vụ của người học đối với tất cả các bậc, hệ đào tạo của Trường.

2.4 Hoạt động truyền thông

Chủ trì tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại.

Chủ trì tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Trường gồm: phim tài liệu, clip, video và các ấn phẩm khác.

Liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động truyền thông của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường về công tác truyền thông.

Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên, học viên của Trường.

Quản lý các tài khoản trên mạng Internet của Trường và các kênh truyền thông khác; chủ trì và phối hợp với các đơn vị để viết bài, đưa tin về các sự kiện liên quan đến hoạt động của toàn Trường và các tổ chức đoàn thể trong Trường.

Thu thập, xây dựng, lưu trữ và cập nhật cơ sở dữ liệu về truyền thông của Trường.Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên về công tác truyền thông của Trường.Phối hợp với Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế  Trang thông tin điện tử của Trường.

Xây dựng thương hiệu.Chủ trì xây dựng, phát triển và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của Trường.

Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với Chiến lược phát triển và tầm nhìn của Trường.

Chủ trì tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị và quảng bá thương hiệu của Trường.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí và các tổ chức/cá nhân khác để xây dựng và phát triển thương hiệu của Trường;

Chủ trì xây dựng nội dung và tạo các sản phẩm truyền thông để xây dựng và phát triển thương hiệu của Trường.Xây dựng và quản lý nguồn tài trợ cho Trường

2.5 Định hướng phát triển:

Phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế, trong những năm tới Phòng Tuyển sinh và Truyền thông sẽ từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực để trở thành một trong những đơn vị có nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường và từng bước triển khai các hoạt động theo hướng:

– Phân công nhiệm vụ theo hướng chuyên sâu để phát huy cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của mỗi cán bộ trong đơn vị;

– Tăng cường công tác tự học tập, bồi dưỡng để phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối với mỗi cán bộ trong đơn vị;

– Xây dựng kế hoạch và tăng cường các hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tuyển sinh và đào tạo để tăng nguồn thu cho Nhà trường.

– Tăng cường công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động, viết bài quảng bá về các hoạt động của Nhà trường lên hệ thống website trường để thương hiệu Uneti ngày càng phát triển.

– Quản trị về mặt nội dung hệ thống website www.trungcaphipt.edu.vn hiệu quả hơn trong thời gian tới.

– Tổng hợp, thống kê và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất số lượng bài viết trên hệ thống website trường theo từng tháng để báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường.

Tư vấn, cung cấp hồ sơ cho các tổ chức/cá nhân thuộc Nhà trường vận động tài trợ định kỳ và theo sự kiện.

Tiếp nhận, lập kế hoạch trình Nhà trường về việc phân bổ nguồn thu nhận được từ các tổ chức/cá nhân tài trợ cho các hoạt động của Nhà trường.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

Bài viết liên quan