Tư vấn du học sẽ phải có Chứng chỉ nghiệp vụ Cấp Tốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.
Theo dự thảo, chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học là căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định.

STT

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

Số tiết dạy trên lớp

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

1

Tổng quan chính sách và pháp luật hợp tác quốc tế về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp

2

15

30

2

Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

1

10

10

3

Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp một số quốc gia trên thế giới

1

10

10

4

Nghiệp vụ tư vấn du học

3

20

50

5

Phát triển giáo dục quốc tế, tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế để phục vụ cho hoạt động tư vấn du học

1

5

20

6

Thị trường tư vấn du học

1

10

10

7

Thực hành rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ tư vấn du học

1

30

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo người học: Nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp; các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động tư vấn du học; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; quy định về xuất nhập cảnh; trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
Đồng thời vận dụng kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và các nước trên thế giới; nghiệp vụ tư vấn du học; những kiến thức cơ bản về văn hóa, phong tục tập quán của nước đến và các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn du học; có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, có trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn du học.
Khối lượng chương trình đào tạo có tổng số: 10 tín chỉ, tổng số tiết dậy trên lớp là 230 tiết, trong đó có 70 tiết lý thuyết, 160 tiết thảo luận, thực hành (1 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết, 1 tiết lý thuyết tương đương 2 tiết thảo luận thực hành, mỗi tiết học là 45 phút).
Đây là yêu cầu chương trình tối thiểu, các cơ sở đào tạo căn cứ nhu cầu thực tế có thể bổ sung thêm các nội dung cho phù hợp.
Cấu trúc chương trình cụ thể như sau:

MỤC TIÊU KHÓA HỌC TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO HIPT

– Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO HIPT

– Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

– Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO HIPT

  1. Tổng khối l­ượng kiến thức tối thiểu: 265 tiết, bao gồm:

– Kiến thức bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết học tập trung và 162 tiết tự học;

– Kiến thức tự chọn: 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tập trung và 30 tiết tự học.

  1. Nội dung chương trình:
  2. Nội dung bắt buộc Chuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục

– Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục

– Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

– Hội thảo 1

– Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1

Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới

– Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam

– Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới

– Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài

– Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài

– Hội thảo 2

– Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học

– Kỹ năng tư vấn du học

– Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học

– Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh

– Hội thảo 3

  1. Nội dung tự chọn (chọn 2 trong 4 nội dung)

– Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế

– Phát triển giáo dục quốc tế

– Hồ sơ tài chính và thị thực du học

– Giải quyết tranh chấp

– Kiểm tra kết thúc chuyên đề 3

Thi kết thúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

HỒ SƠ BAO GỒM

– Đơn đăng ký học (Theo mẫu của trung tâm)

– 3 ảnh 3×4

– Bằng tốt nghiệp đại học (công chứng)

– CMND (công chứng)

CHỨNG CHỈ: kết thúc khóa học, học viên được tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học đúng theo quy định của Bộ giáo dục

Bài viết liên quan